Cenník

Cenník a platobné podmienky

(platný od 1.3. 2022)

Platba za pobyt dieťaťa v našom zariadení sa uhrádza mesiac vopred a to k 5.kalendárnemu dňu v hotovosti alebo na účet prevodným príkazom. Suma za stravu sa účtuje za predchádzajúci mesiac.

V prípade neprítomnosti dieťaťa sa Vám vráti poplatok za stravu, zodpovedajúci počtu odhlásených dní v danom mesiaci.  Odhlásenie dieťaťa sa musí uskutočniť  do 8:00 ráno v daný deň.

Celodenná starostlivosť 5 dní v týždni 6:30 – 16:30 (ak nie je individuálne dohodnuté inak)

320,00€ – na mesiac + strava 3,60 €  na deň

 

Aj u nás je možnosť čerpania rodičovského príspevku do 3 rokov veku dieťaťa vo výške 280,00 € na mesiac. Príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 347/2015 Z. z.

Rodič má tak pokrytých viac ako 85% nákladov na starostlivosť o dieťa. Pri celodennej  starostlivosti počas celého mesiaca tak pri využití štátnej podpory vychádza pobyt v našom centre na 92 Eur.